4. INTERVJU

Hvis selskapet finner din personlige merkevare interessant vil de ofte invitere deg til et intervju. Dette er et personlig møte hvor rekrutteringsansvarlig kan stille deg noen oppfølgingsspørsmål. Dette er din mulighet til å demonstrere at du passer organisasjonskulturen og at du har de personlige egenskapene som trengs.

ER DU DEN RETTE KANDIDATEN?

Hvis du blir invitert til et intervju betyr det at rekrutteringsansvarlige finner ditt kandidatur interessant. Det betyr at de finner din personlige merkevare passende for stillingen, men de trenger å bli bedre kjent med deg for å foreta en helhetsvurdering. Ansettelser er alltid risikofullt for selskaper. Din jobb er derfor å overbevise rekrutteringsansvarlige om at du medfører minst risiko og at du kan tilføre selskapet mest verdi. Det er viktig at du er trekker frem hvorfor du er best egnet på en ydmyk måte. Ærlighet og troverdighet er viktige egenskaper og det er derfor viktig at du er genuin framfor å fortelle intervjuerne hva de ønsker å høre. Du burde derfor bruke en del tid på forberedelser ved å lese om selskapet, stillingen, caseløsing osv.

HVA SKJER PÅ INTERVJUET

Intervjuerne vil ofte starte ved å fortelle om selskapet og stillingen du har søkt på. Etter introduksjonen vil de legge fokuset over på deg. Du kan bli spurt om å fortelle om deg selv, din bakgrunn og hvorfor du har søkt på stillingen. Her vil det være relevant å trekke frem erfaringer fra din utdannelse og jobb, fremtidsplaner, familiesituasjon, interesser og personlige egenskaper. Mot slutten av intervjuet vil du ofte få anledning til å stille spørsmål. Hvis du forbereder noen spørsmål på forhånd fremstår du forberedt og interessert i jobben. Det er ofte enklere å stille gode spørsmål hvis du kjenner til selskapet på forhånd. Du burde derfor lese deg opp på selskapet i forkant. En rekrutteringsprosess kan inkludere flere intervjurunder med forskjellig agenda. Førstegangsintervjuet har ofte som formål å bli bedre kjent, mens andregangsintervjuet kan være et dybdeintervju med caseoppgaver. Du vil ofte møte mange forskjellige personer i de forskjellige rundene fra f.eks. HR, representanter fra avdleingen du søker, og øverste ledelse. Det er viktig at du fremstår profesjonell ovenfor alle du møter i selskapet. Du vet nemlig aldri hvem som tar den endelige beslutningen om ansettelse.

HVA SPØR DE OM

Du kan bli spurt om en rekke ting på intervjuet, men en del temaer har en tendens til å gjenta seg. Du burde alltid være forberedt på å fortelle om deg selv om dine egenskaper. Du burde også være forberedt på å knytte påstander om egenskaper opp mot konkrete situasjoner fra studier, jobb og frivillige verv. Intervjueren vil ofte spørre hvordan du ville handlet i bestemte situasjoner og da er det er viktig at du gir reflekterte og realistiske svar. Ansettelser er viktige beslutninger for ethvert selskap, og det er derfor naturlig at de ønsker å bli best mulig kjent med deg. Arbeidsmiljøloven stiller visse retningslinjer til hva intervjuere har lov til å spørre deg om. Du kan blant annet bli spurt om din motivajson for stillingen, hva som gjør deg egnet til jobben, utfordringer du tidligere har møtt på osv. Ved å trekke frem gode eksempler fremstår du som en erfaren kandidat som skiller deg ut fra mengden.

HVORDAN SKAL DU OPPTRE

Utover dine egenskaper og erfaringer vil rekrutteringsansvarlige gjøre en vurdering av hvordan du passer inn i det som omtales som organisasjonskulturen. Enhver organisasjon har egne verdier og handlingsmønstre som bidrar til et unikt sosialt og psykologisk miljø. Dette har grunnlag i delt oppførsel, forventninger og regler på arbeidsplassen som har utviklet seg over tid. Kulturell passform er sannsynligheten for at du vil tilegne deg de delte oppfatningene og handlingsmønsteret i organisasjonen. Dette er viktige elementer for enhver rekrutteringsansvarlig. Du burde derfor undersøke kulturen på arbeidsplassen for å se om stillingen og selskapet er passende for deg. Hvis du søker på en stilling innenfor revisjon eller rådgivning i et toppselskap burde du presentere deg selv på en mer formell måte enn du ville gjort i andre stillinger. Hvis arbeidsantrekket er dress og slips burde du møte opp i dress for å demonstrere at du passer organisasjonskulturen i selskapet.